PROJEKT UNIJNY

Grupa Trampolina realizuje w partnerstwie z Gminą Smętowo Graniczne projekt „Akademia Smętowska”, w ramach konkursu RPPM.03.02.01-IŻ.01-22-001/15 .

W ramach projektu przeprowadza się wzorcową reformę systemu nauczania / uczenia się na terenie jednej gminy. Dzieje się to poprzez  spójne i przemyślane działania związane ze wzmocnieniem kompetencji kluczowych na rynku pracy wszystkich uczniów (270 dziewcząt i 260 chłopców) z działających w gminie Smętowo trzech szkół podstawowych oraz z gimnazjum (96 osób – SP Kopytkowo, 74 – SP Kamionka, 196 – SP Smętowo i 164 – gimnazjum).

W wyniku zajęć z robotyki, lekcji z piktogramami oraz zajęć wyrównawczych z matematyki wzmacnia się umiejętności rozwiązywania problemów, programowania oraz modelowania matematycznego.

Podczas zajęć ekspedycyjnych  (laboratoria, centra eksperymentów, placówki naukowo-badawcze, wyprawy środowiskowe w okolicach szkół i dalej), uczniowie nabywają umiejętność myślenia naukowego i rozwijają ciekawość badawczą. Sprzyja temu praca metodą projektu.

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego z wykorzystaniem TIK pozwalają rozwinąć kompetencje komunikacyjne i umożliwiają praktyczne wykorzystanie języka.

Zbudowanie sieci WiFi, wyposażenie w sprzęt multimedialny ułatwi dostosowanie przez nauczycieli metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym uczniów ze SPE, pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów. Adaptacja sal natomiast umożliwia pracę metodą eksperymentu.

Równocześnie nauczyciele i nauczycielki rozwijają swoje kompetencje w zakresie oceniania kształtującego, wspierania rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dziecka oraz zespołowej ewaluacji i doskonalenia swojej pracy, co przekłada się na zasadniczą zmianę stylu pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Aktualne (24 marca 2017 r.) zapytanie ofertowe znajduje się tutaj: http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/Article/get/id,21061.html

Termin upływa 3 marca, o godz. 17.00

TOP